Други број

Садржај:

ПОЛИТИКОЛОГИЈА/POLITICAL SCIENCE

Анализа Балкана кроз оријенталистички дискурс
Analysis of the Balkans through Orientalist Discourse
Марко Ђурић
Marko Đurić

Проблеми приликом пролиферације и контроле трговине
конвенционалним и малокалибарским наоружањем

Problems Encountered During Proliferation Efforts,
Conventional and Small Arms Trafficking
Петар Росић
Petar Rosić

Однос Цркве и политике
Relationship between Church and Politics
Момчило Јагодић
Momčilo Jagodić

Уређење лобистичке активности у законско-регулативној
форми: актуелна стања у Србији

Regulation of Lobbying Activity in Law-regulated Form: Actual
Situation in Serbia
Данијел Спореа
Danijel Sporea

Борба против еколошког расизма: правна средства за
спречавање прекограничног кретања опасног отпада

Fighting environmental racism: Legal means to prevent
transboundary movement of hazardous waste
Димитрије Грбо
Dimitrije Grbo

Спољна политика Републике Србије: од ослањања на
четири стуба до Заједничке спољне и безбедносне
политике Европске уније

Foreign Policy of the Republic of Serbia: from Reliance on the
Four Pillars to the Common Foreign and Security Policy of the
European Union
Александра Баклаја
Aleksandra Baklaja

ПРАВО/LAW

Деца борци и међународно хуманитарно право
Child Soldiers and International Humanitarian Law
Maрко Милисављевић
Marko Milisavljević

ЕКОНОМИЈА/ECONOMY

Утицај приватизације на финансијске перформансе
предузећа НИС а.д. Нови Сад

The Impact of Privatization on the Financial Performance of
NIS a.d. Novi Sad
Денис Куштер
Denis Kušter

ФИЛОЗОФИЈА/PHILOSOPHY

Паскалова опклада
Pascal’s Wager
Милица Николић
Milica Nikolić

Појам моћи у Макијавелијевом Владаоцу
The Concept of Power in The Prince by Machiavelli
Александар Прица
Aleksandar Prica

Периодизација историје кроз културолошки аспект
Освалда Шпенглера: морфолошки приказ историјско-
културног развоја

Periodisation of History, as seen through the Culture-aspect of
Oswald Spengler: Morphological Review of Historic-cultural
Development
Марко Благојевић
Marko Blagojević

ИСТОРИЈА/HISTORY

Руски богословски утицаји у Карловачкој митрополији у 18. веку
Russian Theological Influences in Metropolitanate of Karlovci
in the 18th century
Вељко Бирач
Veljko Birač

ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ/LITERARY THEORY

Чича Горио Онора де Балзака: Роман о лажној срећи и
истинитој несрећи

Le Père Goriot by Honoré de Balzac: A Novel about False
Happiness and True Unhappiness
Миладин Тришић
Miladin Trišić

Родни однос у роману Боја пурпурна Алисе Вокер с аспекта
семиотичке границе индивидуе

Gender Relationship in the Novel The Color Purple by Alice
Walker from the Aspect of the Semiotic Boundary of the
Individual
Весна Којашевић
Vesna Kojašević

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ/THEORY OF ART

Култ Блажене Озане Которске
The Cult of Blessed Osanna of Cattaro
Тамара Јеличић
Tamara Jeličić