Упутство за ауторе

У стручном часопису студената друштвено-хуманистичких наука и уметности Политеума објављују се стручни студентски радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из теорије уметности, што значи да своје радове могу послати студенти основних и мастер академских студија из Републике Србије и региона који се убрајају у наведене категорије.

Часопис Политеума објављује оригиналне, претходно необјављене радове: стручне радове, оригиналне научне радове, прегледне радове, приказе књига, писма итд.

Часопис излази два пута годишње.

Сваки рад који испуни наведене критеријуме биће послат на рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати објављивање рада само уз одређене препоруке измена или допуна које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити објављен само ако аутор уважи све препоруке рецензента (аутора ће о томе обавестити Редакција). Идентитет рецензената је непознат ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се омогућава непристрасност у оцењивању.

Слање рукописа

Приликом подношења рукописа аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није већ објављен, да се не разматра за објављивање код другог издавача или у оквиру неке друге публикације, да је објављивање одобрено од стране свих коаутора, уколико их има, као и, прећутно или експлицитно, од стране надлежних тела у установи у којој је извршено истраживање.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднетих рукописа, као и валидност експерименталних резултата, и треба да прибаве дозволу за објављивање података од свих страна укључених у истраживање.

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су значајно допринела садржају рукописа, односно да су сва лица која су значајно допринела садржају рукописа наведена као аутори.

Радови се шаљу на електронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.

После пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну проверу у редакцији како би се проверило да ли испуњавају основне критеријуме и стандарде. Осим тога, проверава се да ли су рад или његови делови плагирани.

Аутори ће о пријему рукописа бити обавештени електронском поштом. Само рукописи који су у складу са датим упутствима биће послати на рецензију. У супротном, рукопис ће, са примедбама и коментарима, бити враћен ауторима.

Упутство за припрему рукописа

Аутори су дужни да се придржавају упутства за припрему радова. Рукописи у којима ова упутства нису поштована биће одбијени без рецензије. 

За обраду текста треба користити програм Microsoft Office Word. Рукописе треба слати у једном од следећих формата: .doc, .docx (дакле фајл нам не треба слати у формату .pdf)

Рад може да садржи од 4000 до 6000 речи, без списка литературе, сажетка и кључних речи, са фуснотама. Изузетак је слање приказа књиге, тада рад може да садржи до 1000 речи.

Треба да буде достављен на ћириличком писму, зато што се часопис објављује на том писму.

Рукопис треба да садржи: наслов, имена аутора и називе и адресе високошколских установа у којима се школују, сажетак (апстракт) на српском и енглеском језику, кључне речи, текст рукописа и референце; опционо: захвалност, списак табела, списак илустрација. Место слика и табела треба обележити у тексту (слике и табеле не треба уврстити у датотеку која садржи рукопис; оне се достављају као посебне датотеке у одговарајућим форматима).

Наслов треба да буде јасан сам по себи и не претерано дугачак. Треба да буде наведен коришћењем типа слова Times New Roman, величине 14, подебљано.

Пуно име аутора: тип слова Times New Roman, величинa 14, подебљана и коса слова. У фусноти чија ознака стоји поред имена аутора навести назив факултета, годину студија, врсту студија (основне академске, мастер академске и сл) и назив студијског програма (нпр. међународне студије), као и своју електронску адресу.

Афилијација: назив и адреса високошколске/их установе/а у којој/којима се аутор школује треба навести испод имена, користећи тип слова Times New Roman, величину 12, подебљана и коса слова.

Када рад има више од једног аутора, свако име треба обележити на исти начин као и када је реч о једном аутору, а аутора за кореспонденцију (пуно име и електронску адресу, односно e-mail) треба обележити у фусноти.

У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додатне информације о тексту (део већег научног пројекта, представљен на стручној конференцији и сл), уколико рад није написан за потребе објављивања у овом часопису.

Сажетак не би требало да буде дужи од 150 речи и требало би да садржи кратак преглед метода и најважније резултате рада, тако да се може користити приликом индексирања у референтним периодичним публикацијама и базама података. Сажетак треба доставити на српском и енглеском језику.

Кључне речи (појмови, географске локације, резултати) наводе се у посебном реду иза сажетка. Кључне речи треба да буду релевантне за тему и садржај рада. Добар избор кључних речи предуслов је за исправно индексирање рада у референтним периодичним публикацијама и базама података. Треба навести од 5 до 10 кључних речи, на српском и енглеском језику.

Текст рукописа: треба користити тип слова Times New Roman, величину слова 12, проред 1,5. Поднаслове писати без нумерације, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да буду подебљани, а издвојене именоване целине у оквиру једног поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду исписани подебљаним и косим словима.

Маргине поставити на 2,5 центиметара, на страници формата А4.

Рукопис може да садржи фусноте. Коришћење енднота није дозвољено.

Страна имена и презимена у тексту писати према српској транскрипцији, а код првог навођења страног имена и презимена у заградама навести име и презиме на изворном језику. Називе страних корпорација, споразума и др. могуће је наводити у изворном облику, али коришћењем косих слова (Italic) или користити правило навођења препоручено за страна имена и презимена.

Уколико се користе табеле у тексту, слова треба у њима треба да буду Times New Roman типа, величине 11. Табеле се обележавају изнад табеле, користећи тип слова Times New Roman, величину 11, на следећи начин:

Табела 1.  (назив табеле)

Слике, цртежи и друге илустрације треба да буду доброг квалитета. Илустрације морају бити у једном од следећих формата: TIFF, JPEG, EPS. Слике, цртежи и друге илустрације се обележавају испод истих, користећи тип слова Times New Roman, величину 11, на следећи начин:

Слика (или цртеж, график и сл.) 1.  (назив)

Молимо вас немојте:

  • достављати илустрације оптимизоване за коришћење  на екрану (нпр. GIF, BMP, Pict, WPG); оне обично имају ниску резолуцију и мали распон боја;
  • достављати илустрације које имају резолуције мање од горенаведених;
  • достављати илустрације несразмерно великих димензија у односу на формат рукописа.

Захвалница (опционо): треба да се налази у посебном одељку на крају чланка, а испред списка референци.

Литература: референце се наводе на језику на ком су објављене. Списак референци треба да садржи само радове који су цитирани у тексту.

Референце издате на српском језику се наводе искључиво на ћириличком писму (без обзира на писмо оригиналног издања). Ово важи само за дела на српском језику (не важи за дела на хрватском, словеначком и др.).

При попису коришћених референци у одељку Литература, прво се наводе ћирилична издања по азбучном реду, а потом остала издања по алфабетском реду.

При попису коришћених референци у одељку Литература, прво се наводе ћирилична издања по азбучном реду, а потом остала издања по алфабетском реду. Референце се наводе према АПА стилу навођења. Прецизан начин навођења по АПА стилу биће објављен у посебном документу уз текст конкурса на сајту часописа (https://casopispoliteuma.wordpress.com), сајту Факултета политичких наука (http://www.fpn.bg.ac.rs/) и другим сајтовима који поделе текст конкурса, биће достављен заинтересованим студентима који се обрате редакцији на електронску адресу: redakcija.spf@gmail.com.

Препоручена литература (oпционо) може да садржи дела која аутор препоручује посебно заинтересованим читаоцима, како би се још више упознали са темом рада.

Фусноте уколико будете користили за рад, можете користити искључиво за објашњења појединих термина или дефиниција. Не смете да наводите референце у фусноти, нити правне акте уколико наводите пример одређеног закона.

За сва додатна питања будите слободни да нас контактирате путем мејл адресе redakcija.spf@gmail.com